• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
NETSAT ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566
6-26 มิถุนายน
สถานศึกษา
สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียน

สถานศึกษาส่งข้อมูลรายชื่อและระดับชั้นนักเรียน

12-26 มิถุนายน
นักเรียน
สมัครสอบ

นักเรียนสมัครสอบผ่านระบบ NETSAT

ก่อน 27 มิถุนายน
นักเรียน
ชำระเงิน

ชำระเงินก่อนวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 22:00 น.

26 กรกฎาคม
NETSAT
ประกาศผังที่นั่ง

NETSAT ประกาศผังที่นั่งสอบ

26-27 สิงหาคม
นักเรียน
วันสอบ

วันทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)

15 กันยายน
NETSAT
ประกาศคะแนน

ประกาศผลคะแนนทดสอบ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

NETSAT NEWS

ทำไมต้องสอบ NETSAT

การสอบวัดความฉลาดในการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน NETSAT

มหาวิทยาลัยที่สามารถนำคะแนนของ NETSAT ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยและวิชาที่ใช้ในแต่ละคณะ/สาขา

กำหนดการสอบ NETSAT

กำหนดการสอบของแต่ละรอบและวันที่สอบ เวลาที่สอบ วิชาที่สอบมีวิชาอะไรบ้าง

ศูนย์สอบ NETSAT

รายชื่อศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center)

บทความน่ารู้

Featured Articles

Get NETSAT Registration Tips

คู่มือการลงทะเบียน NETSAT

Overview of NETSAT Subject Tests

ภาพรวมของวิชาที่ใช้ทดสอบ NETSAT

How to Send Your NETSAT Scores

วิธีการยื่นคะแนน NETSAT

Interpret Your NETSAT Scores

การวิเคราะห์คะแนน NETSAT

View the Test Day Checklist

ก่อนสอบต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

NETSAT
ติดต่อเรา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 Email: netsat@kku.ac.th ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลการสอบ ข้อมูลการรับสมัคร ข้อมูลข้อสอบ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.