• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th

เกี่ยวกับ NETSAT

NETSAT คืออะไร ?

NETSAT คือ ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเมินความพร้อมในการเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 5-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2-3

สมัครสอบ NETSAT แล้วได้อะไร ?

  1. เพื่อวัดสมรรถนะและความสามารถของตนเอง มุ่งเน้นด้านสมรรถนะมากกว่าเน้นเพียงการสอนให้จำความรู้
  2. เพื่อวัดความสามารถหรือทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  3. เพื่อนำผลคะแนนใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย