• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th

กำหนดการรับสมัคร

การทดสอบ NETSAT มีจำนวน 2 รอบ/ปี ดังนี้

  • รอบที่ 1 รับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน และสอบช่วงเดือนกุมภาพันธ์
  • รอบที่ 2 รับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน และสอบช่วงเดือนสิงหาคม