• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร

NETSAT คือ ศูนย์ประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย ถึงความพร้อมในการเข้าสู่การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 5-6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น 2-3

สิ่งที่ผู้สมัคร NETSAT จะได้รับจากการทดสอบ

  1. เพื่อวัดสมรรถนะและความสามารถของตนเอง มุ่งเน้นด้านสมรรถนะมากกว่าเน้นเพียงการสอนให้จำความรู้
  2. เพื่อวัดความสามารถหรือทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  3. เพื่อนำผลคะแนนใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ NETSAT

  1. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 5-6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2-3
  2. ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็สมัครได้ และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ภายในประเทศไทยเท่านั้น