• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th

คะแนน NETSAT

  • คะแนนผลการทดสอบ NETSAT มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผล
  • ระบบจะเลือกคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละวิชา จากแต่ละรอบ เพื่อยื่นคะแนนโดยอัตโนมัติ
  • ข้อมูลเกณฑ์คะแนน ค่าน้ำหนักของรายวิชา NETSAT ที่ใช้ยื่นสมัครรอบโควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ Admission KKU การรับบุคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : https://admissions.kku.ac.th
  •