• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
การให้เงินสนับสนุนนักเรียนในการรับเข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566

การให้เงินสนับสนุนนักเรียนในการรับเข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มเอกสารการสมัคร
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา
3. แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ https://kku.world/netsat-fund66 

ตรวจสอบประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้ที่ : http://netsat.kku.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส.pdf