• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
ประกาศ NETSAT<br>เรื่อง การประกาศผลค่าคะแนนรายวิชา 102 ภาษาอังกฤษ

ประกาศ NETSAT
เรื่อง การประกาศผลค่าคะแนนรายวิชา 102 ภาษาอังกฤษ

สามารถตรวจสอบได้ที่ : https://student.netsat.kku.ac.th/
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.