• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดำเนินการจัดทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)

มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการดำเนินการจัดทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)