• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
สำหรับครูผู้ประสานงานโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถส่งข้อมูลนักเรียนเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายชื่อนักเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2565

สำหรับครูผู้ประสานงานโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถส่งข้อมูลนักเรียนเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายชื่อนักเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2565

สามารถส่งข้อมูลนักเรียนเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.5-6/ปวช.2-3 เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครสอบ

ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2565

โดยส่งข้อมูลผ่านระบบที่ลิงก์เมนู “ระบบประสานงานโรงเรียน”

ทางเว็บไซต์ https://netsat.kku.ac.th