• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th

เปิดรับสมัครตอนไหน

การทดสอบ NETSAT มีจำนวน 2 รอบ/ปี ดังนี้
รอบที่ 1 รับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน และสอบช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี
รอบที่ 2 รับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน และสอบช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี