• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
เปิดรับสมัครทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) ครั้งที่ 2/2565

เปิดรับสมัครทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) ครั้งที่ 2/2565

ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัคร (NETSAT) ครั้งที่ 2/2565 รับสมัครวันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำหรับนักเรียน ม. 5-6 และ ปวช 2-3 สังกัดโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) และเปิดให้สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายวิชาที่สอบ NETSAT

  1. ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) (SAT1)
  2. ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์ (SAT1)
  3. ความฉลาดรู้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SAT2)
  4. ความฉลาดรู้เฉพาะด้านเคมี (SAT2)
  5. ความฉลาดรู้เฉพาะด้านชีววิทยา (SAT2)
  6. ความฉลาดรู้เฉพาะด้านฟิสิกส์ (SAT2)

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://netsat.kku.ac.th หรือ https://student.netsat.kku.ac.th