• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
เปิดให้ยื่นคำร้อง สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการทดสอบ NETSAT ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเข้ารับการทดสอบ NETSAT ครั้งที่ 2/2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เปิดให้ยื่นคำร้อง สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการทดสอบ NETSAT ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเข้ารับการทดสอบ NETSAT ครั้งที่ 2/2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในระหว่างวันที่ 23 เมษายน -30 เมษายน 2565 โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

สามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้องได้ที่ https://forms.gle/vqoFcxoEJbptAGBdA
หรือสแกน QR code