• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th

ใครสมัครสอบ NETSAT ได้บ้าง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ NETSAT

  1. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 5-6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2-3
  2. สถานศึกษามีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย