• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
คู่มือขั้นตอนการส่งข้อมูลนักเรียน และวิธีการใช้งานระบบผู้ประสานงานโรงเรียน  สำหรับครูผู้ประสานงานโรงเรียน

คู่มือขั้นตอนการส่งข้อมูลนักเรียน และวิธีการใช้งานระบบผู้ประสานงานโรงเรียน สำหรับครูผู้ประสานงานโรงเรียน

สามารถรับชมวิธีการ ขั้นตอน การใช้ระบบ และการส่งข้อมูลอย่างละ…