• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th
news
การให้เงินสนับสนุนนักเรียนในการสมัคร NETSAT ครั้งที่ 1/2567

การให้เงินสนับสนุนนักเรียนในการสมัคร NETSAT ครั้งที่ 1/2567

คุณสมบัตินักเรียนผู้ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุน

(1) เป็นนักเรียน ที่ บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีรายได้รวมกันน้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี หรือ
ตามที่คณะกรรมการกำหนด (นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช 3 หรือเทียบเท่า ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) เป็นผู้ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การรับรองว่า มีคุณสมบัติและเสนอรายชื่อนักเรียน เพื่อขอรับการสนับสนุนสถานศึกษาละ ไม่เกิน 2 คน หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

*โดยนักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มเอกสารการสมัครรับทุนค่าสมัคร
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา
3. แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ https://kku.world/netsat-fund67 

*หมายเหตุ* นักเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุนฯ ต้องสมัครและเลือกวิชาที่ต้องการทดสอบด้วยตนเอง ภายในวันรับสมัคร โดยไม่ต้องชำระเงิน