• 095-6716259
  • netsat@kku.ac.th

ขั้นตอนการสมัครสอบ NETSAT

สำหรับครูผู้ประสานงานประจำโรงเรียน (อาจจะเป็นคุณครูแนะแนว หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนก็ได้) เป็นผู้ดำเนินการ ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาเข้ามาในระบบประสานงานโรงเรียน เพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

กรณีที่ครูผู้ประสานงานยังไม่มี Username และ Password สำหรับเข้าใช้งาน โปรดติดต่ออีเมล netsat@kku.ac.th

สำหรับนักเรียน/นักศึกษา จะมี 2 ขั้นตอน คือ

  1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
    ถ้าหากพบข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลนักเรียนในระบบ” โปรดติดต่อครูผู้ประสานงานอีกครั้ง
  2. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสมัครสอบได้