• 095-6716259
 • netsat@kku.ac.th

วิธีสมัครสอบ NETSAT

ใครสมัครสอบ NETSAT ได้บ้าง ?

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ NETSAT

 1. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 5-6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2-3
 2. สถานศึกษามีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เตรียมพร้อมก่อนลงทะเบียนอย่างไร ?

เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดยนักเรียน/นักศึกษา จะต้องเตรียม

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Digital ID ในแอปพลิเคชัน ThaID (สำหรับชาวไทย)
  หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
 2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีอีเมลที่ใช้งานได้จริง เพื่อใช้ในการรับข่าวสาร ประกาศ หรือใช้ในการกู้คืนรหัสผ่าน การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ จะมีชุดรหัสผ่าน (OTP) ส่งไปยังอีเมลนั้น ๆ เพื่อใช้ในการยืนยันอีเมล (ถ้าหากยังไม่มีอีเมล แนะนำให้สมัครใช้งาน Gmail)

การสมัครสอบ NETSAT มีขั้นตอนอย่างไร ?

สำหรับครูผู้ประสานงานประจำโรงเรียน (อาจจะเป็นคุณครูแนะแนว หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนก็ได้) เป็นผู้ดำเนินการ ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาเข้ามาในระบบประสานงานโรงเรียน เพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

สำหรับนักเรียน/นักศึกษา จะมี 2 ขั้นตอน คือ

 1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
  ถ้าหากพบข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลนักเรียนในระบบ” โปรดติดต่อครูผู้ประสานงานอีกครั้ง
 2. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสมัครสอบได้

NETSAT มีศูนย์สอบอยู่ที่ไหน ?

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกศูนย์สอบได้ด้วยตนเอง ทาง NETSAT มีศูนย์สอบอยู่ 20 จังหวัด ทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในแต่ละศูนย์สอบจะมีสนามสอบเป็นโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดศูนย์สอบนั้น ๆ ผู้สมัครสอบจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ในวันประกาศผังที่นั่งสอบ

มีค่าใช้จ่ายหรือเปล่า ?

 • สามารถเลือกวิชาสอบได้ ค่าสมัครสอบเพียงวิชาละ 100 บาท
 • ค่าดำเนินการอื่น ๆ (ถ้ามี)  100 บาท/ครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

อยากสมัครแล้ว เปิดรับสมัครตอนไหน ?

การทดสอบ NETSAT มีจำนวน 2 รอบ/ปี ดังนี้
รอบที่ 1 รับสมัครช่วงเดือนพฤศจิกายน และสอบช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี
รอบที่ 2 รับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน และสอบช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี

คะแนนสอบ NETSAT ใช้ได้นานไหม เลือกใช้คะแนนอย่างไร ?

  • คะแนนผลการทดสอบ NETSAT มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผล
  • ระบบจะเลือกคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละวิชา จากแต่ละรอบ เพื่อยื่นคะแนนโดยอัตโนมัติ
  • ข้อมูลเกณฑ์คะแนน ค่าน้ำหนักของรายวิชา NETSAT ที่ใช้ยื่นสมัครรอบโควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ Admission KKU การรับบุคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://admissions.kku.ac.th